دو کلمه حرف حساب

وقتی برای دیگران لقمه بزرگتر از دهانشان باشی آنها چاره ای ندارند جز آنکه" خردت " کنند تا برایشان اندازه شوی پس مراقب معاشرت هایت باش.... ساعت زندگیت را به افق آدمهای ارزان قیمت کوک نکن یا خواب میمانی یا از زندگی عقب......ا

/ 0 نظر / 24 بازدید